Regulamin | Formularz rejestracji | Zatwierdzenie danych | Akceptacja rejestracji

Regulamin
udzielania licencji oraz korzystania z fotografii


I. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin wydany został na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://kalejdoskop-chopin.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
  1. Instytut – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
  2. Baza – zbiór Fotografii udostępnianych przez Instytut w Internecie pod adresem http://kalejdoskop-chopin.pl,
  3. Fotografie – zamieszczone w Bazie materiały http://kalejdoskop-chopin.pl w formacie cyfrowym, do których prawa przysługują Instytutowi i które mogą być przedmiotem Umów Licencyjnych zawieranych pomiędzy zainteresowanymi podmiotami i Instytutem, 
  4. Użytkownik – podmiot uprawniony do korzystania ze Fotografii na podstawie Umowy Licencyjnej,
  5. Umowa Licencyjna – umowa zawierana za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy zainteresowanym podmiotem i Instytutem, regulująca sposób korzystania ze Fotografii i zasady odpłatności z tego tytułu,
  6. Formularz – formularz Umowy Licencyjnej dostępny pod adresem Internetowym: http://chopin.nifc.pl/kalejdoskop.

 

II. Rodzaje usług i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług polegających na udzielaniu prawa do korzystania z Fotografii na podstawie Umów Licencyjnych oraz udostępnianiu Fotografii z Bazy na tej podstawie.
 2. Instytut oświadcza, że posiada prawa do Fotografii umożliwiające mu zawieranie w odniesieniu do nich Umów Licencyjnych. W przypadku, w którym Fotografie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. nr 90 z 2006 r., poz. 631 ze zm.) Instytut posiada uprawnienia do udzielania licencji dotyczącej Fotografii, a Umowa Licencyjna jest umową licencyjną w rozumieniu tej ustawy.
 3. Korzystanie z Fotografii możliwe jest wyłącznie na podstawie Umowy Licencyjnej lub umowy zawartej z Instytutem w formie pisemnej, bez pośrednictwa Internetu.
 4. Umowa Licencyjna dotyczy wyłącznie wymienionych w niej Fotografii i uprawnia do korzystania z Fotografii wyłącznie w zakresie w niej określonym.
 5. Umowa Licencyjna upoważnia do korzystania wyłącznie z Fotografii. Oznacza to, że na Użytkowniku spoczywa w szczególności obowiązek uzyskania uprawnienia do wykorzystywania prezentowanych na  Fotografiach utworów, znaków towarowych lub wizerunków osób.
 6. Umowa Licencyjna ma charakter niewyłączny i zawierana jest na czas oznaczony, na okres w niej wskazany.
 7. Cesja praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej dokonana przez Użytkownika nie może nastąpić bez uprzedniej pisemnej zgody Instytutu. Fotografie nie mogą być udostępniane osobom trzecim w inny sposób, niż określony w Umowie Licencyjnej i stanowić przedmiotu dalszego obrotu lub dalszych umów zawieranych przez Użytkownika z innymi podmiotami.
 8. Korzystanie z Fotografii może nastąpić wyłącznie w sposób zgodny z prawem i nie naruszający dobrego imienia Fryderyka Chopina, Instytutu oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Instytut Użytkownik musi posiadać:
  1. połączenie z siecią internetową,
  2. urządzenia kompatybilne z siecią internetową zaopatrzone w przeglądarkę internetową
 2. Użytkownik obowiązany jest przy wypełnianiu Formularza podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania, realizacji i rozliczenia Umowy Licencyjnej, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową Licencyjną, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności:
  1. nazwę / nazwisko i imię Użytkownika (wraz z nazwą pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza przez osobę fizyczną),
  2. NIP lub właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem nabywającej uprawnienia licencyjne, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
  3. PESEL (jeśli posiada go Użytkownik),
  4. adres siedziby / adres miejsca zamieszkania,
  5. adres do korespondencji,
  6. e-mail.
 3. Dane osób fizycznych, o których mowa w pkt 2 powyżej przetwarzane będą przez Instytut w celach określonych w tym punkcie. Instytut jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Instytut przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony danych osobowych i jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Instytut zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z usług.
 5. Instytut zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w każdym czasie, bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.
 6. Ze względu na właściwość usług świadczonych drogą elektroniczną, których dotyczy niniejszy Regulamin, nie jest możliwe korzystanie z tych usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 7. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje się dostarczana przez lub do systemów teleinformatycznych Instytutu danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Instytutu, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub danych które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów licencyjnych


 1. Umowa Licencyjna jest zawierana na podstawie prawa polskiego i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Umowa Licencyjna zawierana jest w języku polskim. Wersja angielska Umowy Licencyjnej ma charakter informacyjny.
 2. Zawarcie Umowy Licencyjnej możliwe jest wyłącznie pomiędzy Instytutem i podmiotem nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa.
 3. Dla zawarcia Umowy Licencyjnej konieczne jest poprawne wypełnienie Formularza zakończone zaakceptowaniem jego treści (zwanym dalej „Akceptacją Formularza”). Do chwili Akceptacji Formularza Użytkownik może skorygować wprowadzone w Formularzu zapisy.
 4. Akceptacja Formularza może skutecznie zostać dokonana jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zawierającego Umowę Licencyjną. Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z faktu, że Akceptacja Formularza została dokonana przez osoby nieuprawnione.
 5. Akceptacja Formularza jest równoznaczna za zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na Umowę Licencyjną zawierającą postanowienia zgodne z wypełnionym Formularzem.
 6. Umowa Licencyjna zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Instytut oświadczenia w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu wraz z treścią przyjętej Umowy Licencyjnej. Za dzień zawarcia Umowy Licencyjnej uznawany będzie dzień wysłania do Użytkownika oświadczenia przez Instytut. Użytkownik powinien wydrukować kopię Umowy Licencyjnej w celach dokumentacyjnych.
 7. Umowa Licencyjna zawierana jest pod warunkiem zawieszającym polegającym na dokonaniu pełnej wpłaty na rachunek bankowy Instytutu określonych w niej należności. Jeśli płatność nie nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Licencyjnej Umowa Licencyjna wygasa. Pobranie Fotografii z Bazy i ich utrwalenie przez Użytkownika dopuszczalne jest dopiero po spełnieniu warunku, pod którym zawarta została Umowa Licencyjna.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Użytkownik.
 9. Jeżeli Użytkownik dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej Instytut ma prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku pozostają w mocy postanowienia Umowy Licencyjnej w niej wskazane.
 10. Umowa Licencyjna traci moc w odpowiednim zakresie, jeżeli twórca Fotografii odstąpi lub wypowie umowę łączącą go z Instytutem albo też gdy umowa łącząca twórcę Fotografii z Instytutem utraci swą moc z innych przyczyn. Instytut może również odstąpić od Umowy Licencyjnej w całości lub w części w przypadku sprzeciwienia się przez twórcę Fotografii jej wykorzystaniu w sposób określony w niniejszej umowie.
 11. Wypowiedzenie lub oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy Licencyjnej składane przez Instytut uznaje się za skutecznie złożone z chwilą ich przesłania na adres (lub adres poczty elektronicznej) wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
 12. Użytkownik może w każdym czasie, w formie pisemnej wypowiedzieć Umowę Licencyjną. Nie wpływa to na obowiązek uiszczenia należności na rzecz Instytutu określonych w Umowie Licencyjnej w pełnej wysokości.

 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego i właściwość sądu


 1. Reklamacje mogą być składane w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Licencyjnej albo jej wadliwego rozliczenia.
 2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i jest składana na adres Instytutu. Reklamacja musi zawierać adres poczty elektronicznej, pod którym możliwy jest kontakt z podmiotem składającym reklamację.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Licencyjnej albo jej wadliwe rozliczenie.
 4. Reklamacja musi wskazywać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 5. Instytut ozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Instytut w tym terminie powiadomi na piśmie podmiot, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku naruszenia warunków reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnych sporów jest sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Instytutu.

 

VI. Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2009.
 2. Instytut ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Instytutu
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Instytut Umów Licencyjnych pierwszeństwo mają postanowienia Umów Licencyjnych.

 

* - pole wymagane© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych zapewnia: Equifax Secure eBusiness